HOMI
Φορτώνει

Έξοδα Ενοικίασης: Τι πληρώνει ο ιδιοκτήτης και τι ο ενοικιαστής

Τελευταία ενημέρωση: 03/03/2021

Κατηγορία: Ιδιοκτήτης

Το ενοίκιο είναι ένα μόνο μέρος των δαπανών μιας ενοικίασης. Η μίσθωση ακινήτων φέρνει πολλές φορές μια σειρά από επιπλέον χρεώσεις που επιβαρύνουν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές.
Το ενοίκιο είναι ένα μόνο μέρος των δαπανών μιας ενοικίασης. Η μίσθωση ακινήτων φέρνει πολλές φορές μια σειρά από επιπλέον χρεώσεις που επιβαρύνουν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις μισθώσεων, οι ενοικιαστές καλούνται να πληρώσουν πέρα από το ενοίκιο που συμφώνησαν με τον ιδιοκτήτη, επιπλέον έξοδα και χρεώσεις. Οι επιπρόσθετες δαπάνες αφορούν συνήθως το ποσό που δίνεται ως εγγύηση στην αρχή της μίσθωσης, τα κοινόχρηστα και τυχόν ζημιές ή φθορές που θα προκληθούν στο ακίνητο.

Αυτό που ταλαιπωρεί ωστόσο πολλούς ενοικιαστές αλλά και ιδιοκτήτες, είναι ο καταμερισμός των εξόδων. Για ποια έξοδα είναι υπόχρεος ο μισθωτής και για ποια ο εκμισθωτής; Πως αναλογούν αυτά τα έξοδα στα δύο μέρη; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους;

Κοινόχρηστα Έξοδα

Κοινοχρηστα

Τα κοινόχρηστα είναι οι κοινές δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση, την καθαριότητα και τις επισκευές του κτιρίου. Τα έξοδα μοιράζονται μεταξύ των ιδιοκτητών κάθε διαμερίσματος όπως προβλέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας / συγκροτήματος.

Σε πολλές πολυκατοικίες το ζήτημα των κοινόχρηστων δαπανών του κτιρίου αναλαμβάνεται από τον διαχειριστή.

Ο διαχειριστής, με τη βοήθεια του καταστατικού της πολυκατοικίας, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων για τις δαπάνες που τους αναλογούν κάθε μήνα και εκεί τελειώνει ο ρόλος του.

Τυπικά, το ζήτημα των κοινόχρηστων διευθετείται κατά τη σύναψη του μισθωτηρίου, όπου ιδιοκτήτης και ενοικιαστής συμφωνούν για τον τρόπο διαχείρισης του.

Ο ιδιοκτήτης έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει την τακτοποίηση των κοινόχρηστων δαπανών. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, η πληρωμή τους αναλαμβάνεται από τον ενοικιαστή, ο οποίος συμφωνεί με αυτό τον όρο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρούνται αντιπαραθέσεις μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών, με τους πρώτους να αμφισβητούν την αναλογία των δαπανών. Το ερώτημα «ποια κοινόχρηστα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και ποια τον ενοικιαστή;» είναι δύσκολο να απαντηθεί καθώς δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να διαχωρίζει σαφώς τις δύο αυτές κατηγορίες.

Μία κοινή πρακτική που ακολουθείται συνήθως, είναι η εξής: Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πληρωμή των εξόδων που αφορούν τη λειτουργία του κτιρίου και την τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο ιδιοκτήτης από την άλλη συνηθίζει να αναλαμβάνει τις πάσης φύσεως έκτακτες επισκευές και, κυρίως, αυτές που έχουν μεγάλο κόστος. Μισθωτές και εκμισθωτές έρχονται σε αυτή τη συμφωνία κατά τη σύναψη του μισθωτηρίου, προσδιορίζοντας τα επιμέρους έξοδα.

Καλό είναι τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές να ορίζουν με σαφήνεια τις κοινόχρηστες δαπάνες που αναλογούν σε κάθε μέρος κατά τη σύναψη του μισθωτηρίου, ώστε να αποφεύγονται αργότερα τυχόν παρεξηγήσεις. Προτείνεται επίσης στους ιδιοκτήτες των ακινήτων να επικοινωνούν τακτικά με τους διαχειριστές ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη πληρωμή των κοινόχρηστων.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Τελος Ακίνητης Περιουσίας

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Το τέλος ακίνητης περιουσίας είναι ο φόρος που υπολογίζεται επί της αξίας του ακινήτου που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας συγκεκριμένων δήμων και κοινοτήτων. Υπόχρεος για την καταβολή του ΤΑΠ είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος οφείλει να το πληρώσει μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (Ν.2130/1993).

Αν ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή, τότε εκείνος αναλαμβάνει να πληρώσει το τέλος ακίνητης περιουσίας με την εξόφληση του λογαριασμού. Στη συνέχεια, το ποσό αφαιρείται από το επόμενο καταβαλλόμενο μίσθωμα.

Εγγύηση Ενοικίασης

Η εγγύηση είναι μια πράξη που έχει καθιερωθεί εθιμοτυπικά και ρυθμίζεται ελεύθερα από τις συμφωνίες των συμβαλλόμενων μερών. Δεν υπάρχει ειδικός νόμος που να προβλέπει την καταβολή εγγύησης εκ μέρους του μισθωτή για την κατάρτιση του συμφωνητικού.

Ως εγγύηση αναφέρεται το χρηματικό ποσό (συνήθως ένα ή δύο ενοίκια) που καταβάλλει ο μισθωτής στον ιδιοκτήτη κατά την έναρξη της μίσθωσης. Γενικά σκοπεύει στην οικονομική εξασφάλιση του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης δεν δημιουργηθούν χρέη σε ενοίκια ή λογαριασμούς αλλά και φθορές στο ακίνητο, τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή της εγγύησης που έλαβε στην αρχή.

Το ζήτημα αυτό ταλαιπωρεί συχνά ορισμένους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Μιας και η λειτουργία της καθορίζεται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπάρχει περιθώριο τόσο για διαπραγματεύσεις όσο και για κινδύνους. Διάβασε αναλυτικά τι ισχύει με την εγγύηση ενοικίασης σε κάθε περίπτωση στο άρθρο της ΗΟΜΙ.

Ζημιές ή Φθορές Ακινήτου

Φθορές Ακινήτου

Φθορές Ακινήτου

Οι φυσικές φθορές του κτιρίου είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το μίσθιο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Δεν μπορεί να ενεργεί τροποποιήσεις και μεταβολές στο μίσθιο μέσω των οποίων κινδυνεύει να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του, η πρόσοψη ή η εσωτερική διαρρύθμιση του.

Επιπλέον, ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές που προκλήθηκαν στο μίσθιο λόγω υπαιτιότητας του εκμισθωτή. Δηλαδή την ατελή κατασκευή του μισθίου ή την έλλειψη συντήρησης εκ μέρους του ιδιοκτήτη.

Ωστόσο, οι εν λόγω διατάξεις αποτελούν τμήμα του ενδοτικού δικαίου. Αυτό σημαίνει πως μισθωτής και εκμισθωτής έχουν το δικαίωμα να συμφωνήσουν διαφορετικά απ’ ό,τι ορίζει ο νόμος. Μπορεί δηλαδή ο ενοικιαστής να είναι τελικά υποχρεωμένος να αποκαταστήσει αυτός τις παραπάνω φθορές αν συμφωνήσει με τέτοιο όρο κατά τη σύναψη του συμφωνητικού.

Τι γίνεται όμως όταν δεν μιλάμε για φυσικές φθορές αλλά για ζημιές που προκλήθηκαν από τον μισθωτή; Διάβασε αναλυτικά τι ισχύει σε κάθε περίπτωση στο άρθρο της ΗΟΜΙ.

Ιδιοκτήτης και Ενοικιαστής ΗΟΜΙ

Είσαι ιδιοκτήτης; Βρες έναν αξιόπιστο ενοικιαστή για το διαμέρισμα σου. Επικοινώνησε απευθείας μαζί του, αξιολόγησε το προφίλ του και κλείσε μια συμφέρουσα συμφωνία!

Είσαι ενοικιαστής; Η ΗΟΜΙ μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις το ιδανικό διαμέρισμα για εσένα, με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σου, χωρίς καμία μεσιτική αμοιβή. Αναζήτησε τα διαθέσιμα ακίνητα στη σελίδα της ΗΟΜΙ, βρες αυτό που σου ταιριάζει και επικοινώνησε απευθείας με τον ιδιοκτήτη!