HOMI
Loading

Δήλωση Μισθωτηρίου Συμβολαίου στο Taxisnet

Last Modified: 08/07/2022

Categories: Landlord

Είσαι ιδιοκτήτης ακινήτου και πρόκειται να το μισθώσεις; Γνωρίζεις πως να κάνεις την ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου στο Taxisnet; Σε αυτό το άρθρο μπορείς να μάθεις τα αναλυτικά βήματα υποβολής της δήλωσης του μισθωτηρίου σου.
Είσαι ιδιοκτήτης ακινήτου και πρόκειται να το μισθώσεις; Γνωρίζεις πως να κάνεις την ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου στο Taxisnet; Σε αυτό το άρθρο μπορείς να μάθεις τα αναλυτικά βήματα υποβολής της δήλωσης του μισθωτηρίου σου.

Τι είναι το μισθωτήριο συμβόλαιο;

Το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης που υπογράφεται μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο περιλαμβάνονται όλοι οι συμφωνημένοι όροι της μίσθωσης. Δηλαδή καθορίζονται λεπτομερώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή.

Οι μισθώσεις κατοικιών στην Ελλάδα καθορίζονται από το νόμο 2235/1994. Όμως πολλοί παράγοντες όπως το ύψος του μισθίου, το ποσό της εγγύησης ενοικίου, ο επιμερισμός των κοινόχρηστων ή η αποκατάσταση των φθορών αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Επομένως, η σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου προσδιορίζει τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων.

Τα συμβαλλόμενα μέρη καλούνται να υπογράψουν το μισθωτήριο συμβόλαιο προκειμένου να προχωρήσουν στην έναρξη της ενοικίασης.

Τι είναι η ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Η δήλωση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο Taxisnet αφορά την ενημέρωση της πλατφόρμας αναφορικά με τα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν:

 • κάθε αρχική μίσθωση ή/και
 • τροποποιητική μίσθωση

Σημειώνεται ότι η δήλωση του μισθωτηρίου στο Taxisnet είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς.

Όμως τονίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, η οποία κρίνεται υποχρεωτική.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ιδιωτικου συμφωνητικού και της ηλεκτρονικής δήλωσης;

Κρίνεται απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά μεταξύ του ιδιωτικού συμφωνητικού και της ηλεκτρονικής δήλωσης μισθωτηρίου, καθώς συχνά επικρατεί σύγχυση.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης λοιπόν, είναι το έγγραφο που έχει νομική βαρύτητα και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Επίσης, έτσι καθορίζονται ξεκάθαρα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή μετά τη λήξη του συμβολαίου. Επομένως, είναι σημαντικό να υπογράψεις το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, προκειμένου να είσαι νομικά καλυμμένος. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού θα πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε πληρωμής (είτε εγγύησης είτε ενοικίου) από την πλευρά του ενοικιαστή. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν την ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου στο Taxisnet.

Αφού συμφωνηθούν οι όροι της μίσθωσης και υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό, σειρά έχει η ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου. Ο ρόλος της ηλεκτρονικής δήλωσης περιορίζεται σε φορολογικούς σκοπούς. Δηλαδή η δήλωση είναι υποχρεωτική, καθώς σε αντίθετη περίπτωση σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ο ιδιοκτήτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στις φορολογικές αρχές.

Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η ηλεκτρονική δήλωση δεν αντικαθιστά το ιδιωτικό συμφωνητικό, καθώς ο ρόλος τους είναι διαφορετικός:

 • Το ιδιωτικό συμφωνητικό καθορίζει τις σχέσεις μισθωτή και εκμισθωτή, ενώ
 • Η δήλωση των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας έχει φορολογικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό και υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου στο Taxisnet. Στην ουσία γίνονται δεκτές και προφορικές συμφωνίες όταν δεν υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σχέσεις μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή καθορίζονται βάσει των άρθρων του Αστικού Κώδικα.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου;

Η ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου πέρα από την αναγκαιότητα της για φορολογικούς σκοπούς, εξυπηρετεί στην απόδειξη των στοιχείων διαμονής στις εξής καταστάσεις:

Σύνδεση λογαριασμών κοινής ωφέλειας

Είναι καλή πρακτική κατά την ενοικίαση σπιτιού να μεταφέρονται οι λογαριασμοί στο όνομα του ενοικιαστή. Εταιρείες παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και internet, προκειμένου να γίνει η αλλαγή του ονόματος έκδοσης του λογαριασμού απαιτούν κάποιο αποδεικτικό της διεύθυνσης διαμονής. Το αρχείο PDF της ηλεκτρονικής δήλωσης μισθωτηρίου μπορεί να εξυπηρετήσει αυτόν το σκοπό.

Εάν αυτές οι παροχές δεν είναι συνδεδεμένες στο ακίνητο, ίσως χρειαστεί να καθυστερήσεις λίγο την έναρξη της μίσθωσης. Ο λόγος είναι για να δοθεί χρόνος για τη δήλωση του μισθωτηρίου στο Taxisnet. Κατ’ επέκταση και ο ενοικιαστής θα μπορέσει να συνδέσει τις υπηρεσίες πριν την ημερομηνία μετακόμισης του στο σπίτι.

Εάν οι παροχές είναι ήδη συνδεδεμένες, εξακολουθεί να είναι η βέλτιστη πρακτική να μεταφέρονται οι λογαριασμοί στο όνομα του νέου ενοικιαστή. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η επιβολή χρεώσεων στο όνομα του προηγούμενου κατόχου του λογαριασμού (είτε είναι ο ιδιοκτήτης, είτε ο προηγούμενος ενοικιαστής). Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση με τους αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (αλλοδαποί)

Η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου είναι ένα από τα έγγραφα που μπορεί να προσκομίσει κάποιος ως απόδειξη των στοιχείων διαμονής του, για τη δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού. Εάν ο ενοικιαστής είναι από το εξωτερικό, η τράπεζα χρειάζεται τη δήλωση ώστε να εξακριβώσει τη διαμονή του στην Ελλάδα.

Η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα διευκολύνει την πληρωμή του ενοικιαστή από τον εργοδότη του και κατ’ επέκταση την εξόφληση του μηνιαίου μισθώματος. Εάν λοιπόν ο ενοικιαστής σου είναι αλλοδαπός, είναι προς το συμφέρον και των δύο να υποβάλλεις τη δήλωση μόλις υπογράψετε το ιδιωτικό συμφωνητικό και λάβεις προκαταβολή.

Χορήγηση κρατικής ενίσχυσης: στεγαστικό επίδομα

Επιπλέον, η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου είναι απαραίτητη για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ή προνοιακών επιδομάτων. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η δήλωση και η αποδοχή της ηλεκτρονικής δήλωσης από τον ενοικιαστή ώστε να λάβει επίδομα στέγασης. Επίσης, η δήλωση μισθωτηρίου απαιτείται και στις αιτήσεις λήψης αποζημιώσεων από το κράτος λόγω του Covid-19.

Επίλυση διαφορών

Τέλος, η ύπαρξη ηλεκτρονικής δήλωσης του μισθωτηρίου καθιστά πιο ξεκάθαρη την επίλυση ενδεχόμενων μελλοντικών διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Όταν δεν δηλώνεις τις μισθώσεις σου στο Taxisnet, η ικανότητά σου να κινηθείς νομικά για την επιβολή των δικαιωμάτων σου περιορίζεται (δηλαδή σε περίπτωση έξωσης του ενοικιαστή).

Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής της δήλωσης μισθωτηρίου συμβολαίου στο Taxisnet;

Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης μισθωτηρίου συμβολαίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχει ο εκμισθωτής του ακινήτου.

Κάθε εκμισθωτής ακινήτου οφείλει να δηλώνει καθώς και να ενημερώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τα ιδιωτικά του μισθωτήρια. Σημειώνεται επίσης ότι ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση δήλωσης και της λύσης της μίσθωσης.

Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο υποβολής της δήλωσης μισθωτηρίου συμβολαίου στο Taxisnet;

Ο ιδιοκτήτης έχει χρονικό περιθώριο υποβολής της αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης έως το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή της τροποποίησης της.

Δηλαδή είτε η έναρξη/ τροποποίηση/ λύση της μίσθωσης είναι στις 01/06 είτε στις 30/06, έχεις χρονικό περιθώριο υποβολής της δήλωσης έως τις 31/07.

Πως μπορώ να κάνω την αρχική δήλωση του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Εάν είσαι ιδιοκτήτης ακινήτου και θέλεις να προχωρήσεις στην ηλεκτρονική αρχική δήλωση του μισθωτηρίου στο Taxisnet, πρέπει να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα.

1. Κάνε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να εισέλθεις στην εφαρμογή που αφορά τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων.

2. Συνδέσου στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς σου Taxisnet.

3. Στη συνέχεια κάνε κλικ στο πλαίσιο “Επιλογή”.

4. Έπειτα πρόκειται να μεταφερθείς αυτόματα στη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας. Εδώ μπορείς να υποβάλλεις την αρχική δήλωση του μισθωτηρίου σου. Σημειώνεται ότι στην ίδια σελίδα μπορείς και να διαχειριστείς τυχόν ήδη υπάρχουσες δηλώσεις σου, όπως πρόκειται να καλύψουμε παρακάτω.

Έτσι ώστε να υποβάλλεις νέα δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου θα πρέπει να κάνεις κλικ στο πλαίσιο “Επιλογή” στο κάτω μέρος της σελίδας.

5. Το επόμενο βήμα είναι η υποβολή της δήλωσης. Η δήλωση πραγματοποιείται σε μορφή φόρμας. Πρόκειται να κληθείς να συμπληρώσεις τα στοιχεία του ιδιωτικού συμφωνητικού, πιο συγκεκριμένα:

Στοιχεία εκμισθωτών

Το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο σου πρόκειται να συμπληρωθούν αυτόματα από το σύστημα. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβεις το ποσοστό συνιδιοκτησίας που κατέχεις επί του εν λόγω ακινήτου, καθώς και να επιλέξεις την ιδιότητα σου (κύριος ή/και επικαρπωτής, νομέας, υπεκμισθωτής).

Αντίστοιχα, στην περίπτωση ύπαρξης και άλλων εκμισθωτών θα πρέπει να συμπληρώσεις και τα δικά τους στοιχεία. Σημειώνεται ότι αρκεί ένας εκ των συνιδιοκτητών να υποβάλλει την ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου και να συμπεριλάβει και τα στοιχεία των υπολοίπων. Ώστε να το κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις κλικ στο πράσινο + δεξιά από τα στοιχεία εκμισθωτών. Ενώ, εάν επιθυμείς να αφαιρέσεις τον εκμισθωτή που εισήγαγες, πρέπει να κάνεις κλικ στο κόκκινο x στα δεξιά.

Το + και το x ισχύει καθ’ όλη τη συμπλήρωση της φόρμας.

Στοιχεία μισθωτών

Θα πρέπει να συμπληρώσεις το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο για κάθε έναν από τους μισθωτές. Εάν δεν διαθέτουν ΑΦΜ, ανάλογα με την αιτία θα πρέπει να επιλέξεις μεταξύ των επιλογών “Αλλοδαπός χωρίς ΑΦΜ” ή “Ν.Ο. Υπό σύσταση”.

Στοιχεία μίσθωσης

Εάν κάνεις την αρχική δήλωση μισθωτήριου συμβολαίου, στα στοιχεία της μίσθωσης δεν θα χρειάζεται να κάνεις κλικ στην επιλογή “Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης”.

Έπειτα οφείλεις να διαλέξεις το είδος της μίσθωσης, εάν πρόκειται για κατοικία κάνε κλικ στην πρώτη επιλογή “Αστική (Κατοικίας)”.

Όπως είπαμε παραπάνω θα πρέπει να υπογράψεις το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Στο επόμενο πλαίσιο οφείλεις να συμπληρώσεις την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. Επίσης, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της μίσθωσης (πεδία “Από”, “Έως”), καθώς και το συμφωνημένο συνολικό μηνιαίο μίσθωμα.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισημάνεις από τη δεδομένη λίστα τυχόν ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Πιο συγκεκριμένα, οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν:

 • Τη δυνατότητα ή την απαγόρευση υπεκμίσθωσης ή/και παραχώρησης χρήσης της ακίνητης περιουσίας
 • Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, αφού κάνεις κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι θα σου ζητηθούν τα στοιχεία για την αναζήτηση της αρχικής δήλωσης στο Taxisnet (αριθμός καταχώρησης αρχικής δήλωσης, έτος και ΔΟΥ καταχώρησης).
 • Την ύπαρξη ή όχι όρου που επιτρέπει στον μισθωτή να συστήνει νομικά πρόσωπα στα οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος, ή την πρόσληψη συνεταίρου.
 • Τον προσδιορισμό του μισθώματος σε περίπτωση που καταβάλλεται σε είδος ή ποσοστό. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται διευκρίνιση του τρόπου αμοιβής στο πλαίσιο “Σημειώσεις”, καθώς και η αναγραφή της ανταλλακτικής αξίας του μισθώματος στο πλαίσιο “Μηνιαίο Μίσθωμα”.

Μια κοινή πρακτική είναι να αντιγράφονται όλοι οι αναλυτικοί όροι του ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο των σημειώσεων. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς το ιδιωτικό συμφωνητικό σε καλύπτει πλήρως. Ωστόσο, δεν χάνεις κάτι αν το κάνεις, αντιθέτως είσαι ακόμα πιο ασφαλής αναφορικά με την τήρηση των ειδικών όρων του μισθωτηρίου και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σου.

Στοιχεία ακινήτων

Το επόμενο βήμα είναι να συμπληρώσεις τα στοιχεία του ακινήτου ή των ακινήτων που εκμισθώνεις. Εάν βάλεις τον αριθμό ΑΤΑΚ τότε σχεδόν όλα τα υπόλοιπα πεδία θα συμπληρωθούν αυτόματα. Μπορείς να βρεις τον ΑΤΑΚ του ακινήτου από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) σου. Επίσης, σε περίπτωση που είχες προηγούμενη μίσθωση, μπορείς να την ελέγξεις για να βρεις εύκολα τον αριθμό παροχής ΔΕΗ. Οι πληροφορίες που θα πρέπει να συμπληρώσεις περιλαμβάνουν:

 • Το Είδος Ακινήτου π.χ. κατοικία/ διαμέρισμα, μονοκατοικία κτλ.
 • Στοιχεία όπως την Οδό, τον Αριθμό, τον Τ.Κ., το Δήμο/Περιοχή, το Τοπωνύμιο/Θέση και το Νομό. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του αριθμού ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ είναι προεραιτική.
 • Την Επιφάνεια κύριων χώρων, την Επιφάνεια βοηθητικών χώρων και την Επιφάνεια Αγροτεμαχίου/Οικοπέδου/Γηπέδου.
 • Χαρακτηριστικά όπως τον Όροφο, αν αποτελεί Μερική Μίσθωση, το Μηνιαίο Μίσθωμα, αν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται ή όχι και τον Αριθμό Παροχής ΔΕΗ.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Σύμφωνα με τον Ν. 4122/2013 η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική -μεταξύ άλλων- κατά τη μίσθωση ακινήτου. Τα στοιχεία του ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) είναι απαραίτητο να αναγράφονται στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής δήλωσης μισθωτηρίου του ακινήτου.

Έτσι, θα πρέπει να συμπληρώσεις υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία του ενεργειακού πιστοποιητικού:

 • Αριθμός καταχώρησης ή αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ (5 ψήφιος αριθμός)
 • Ημερομηνία έκδοσης
 • Αριθμός ασφαλείας

Συμβουλή: Εάν είχες προηγούμενο μισθωτήριο μπορείς να το ελέγξεις ώστε να βρεις τον αριθμό καταχώρησης του ενεργειακού πιστοποιητικού. Ωστόσο, ο αριθμός ασφαλείας δεν θα περιλαμβάνεται στο προηγούμενο μισθωτήριο, επομένως θα πρέπει να τον αναζητήσεις. Έπειτα θα πρέπει να πατήσεις στο πεδίο “Αναζήτηση Πιστοποιητικού”. Στη συνέχεια πρόκειται να ανοίξει ένα νέο παράθυρο τα στοιχεία του ενεργειακού πιστοποιητικού σου. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τη διεύθυνση, το ονοματεπώνυμο και τον Α.Μ. του επιθεωρητή καθώς και την ενεργειακή κλάση.

6. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων μπορείς να προχωρήσεις στην ολοκλήρωση υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης του μισθωτηρίου στο Taxisnet. Ώστε να το κάνεις αυτό θα πρέπει αρχικά να κάνεις κλικ στην επιλογή “Αποθήκευση” που θα έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης σου.

7. Αφού κάνεις κλικ στο πλαίσιο “Αποθήκευση’ πρόκειται να εμφανιστεί η επιλογή “Οριστικοποίηση”. Αφού ελέγξεις τη δήλωση για τυχόν λάθη μπορείς να οριστικοποιήσεις τη δήλωση του μισθωτηρίου σου.

Πως μπορώ να δηλώσω την Τροποποίηση, Ανανέωση ή Λύση της μίσθωσης στο Taxisnet;

1. Προκειμένου να υποβάλλεις τροποποιητική δήλωση του μισθωτηρίου, θα πρέπει να εισέλθεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους προσωπικούς σου κωδικούς όπως περιγράψαμε παραπάνω (2 πρώτα βήματα).

2. Στη σελίδα “Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας” διάλεξε την επιλογή “Μόνο ενεργές δηλώσεις μισθώσεων” και έπειτα κάνε κλικ στο “Επιλογή”. Έτσι θα μπορέσεις να βρεις ευκολότερα την ενεργή δήλωση που αναζητάς, χωρίς να εμφανίζονται τυχόν παλαιότερες ανενεργές δηλώσεις μισθώσεων σου.

3. Στη νέα σελίδα αν κάνεις scroll προς τα κάτω μπορείς να βρεις όλες τις ενεργές υποβληθείσες δηλώσεις σου. (Σημειώνεται ότι οι ενεργές δηλώσεις εμφανίζονται στον πίνακα με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα, όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα.)

Εντόπισε τη δήλωση που επιθυμείς να τροποποιήσεις και πάτησε το πράσινο + στα δεξια ώστε να εισάγεις τροποποιητική δήλωση.

4. Αφού ανοίξεις τη δήλωση που επιθυμείς να τροποποιήσεις όλα τα πεδία πρόκειται να είναι συμπληρωμένα, όπως ήταν στην αρχική δήλωση. Κατά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μισθωτηρίου μπορείς να μεταβάλλεις τα εξής πεδία της αρχικής δήλωσης σου:

 • Ημερομηνία σύνταξης ιδιωτικού συμφωνητικού
 • Διάρκεια μίσθωσης (πεδία: από, έως)
 • Συνολικό μηνιαίο μίσθωμα
 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Τα παραπάνω 3 πρώτα πεδία πρόκειται να είναι κενά και θα πρέπει να τα συμπληρώσεις εκ νέου. Αναφορικά με τα στοιχεία του Ενεργειακού Πιστοποιητικού, πρόκειται να είναι συμπληρωμένα όπως στην αρχική δήλωση, αλλά έχεις τη δυνατότητα επεξεργασίας τους.

Τα υπόλοιπα πεδία πρόκειται να είναι συμπληρωμένα όπως στην αρχική δήλωση μισθωτηρίου και δεν έχεις τη δυνατότητα να τα επεξεργαστείς. Σε περίπτωση που επιθυμείς να τροποποιήσεις κάποιο από αυτά τα στοιχεία (π.χ. στοιχεία εκμισθωτών, μισθωτών, ακινήτου κλπ.), οφείλεις να υποβάλλεις νέα δήλωση.

Ώστε να ολοκληρώσεις την υποβολή της τροποποιητικής σου δήλωσης θα πρέπει να πατήσεις “Αποθήκευση” και έπειτα “Οριστικοποίηση”, όπως και στην αρχική δήλωση.

Σημείωση

Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση αλλαγής του ποσού μισθώματος κρίνεται υποχρεωτική η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Όμως, βάσει της Α. 1139/2020 δεν χρειάζεται να δηλωθεί η τυχόν παράταση της διάρκειας της υπάρχουσας μίσθωσης. Η μίσθωση σε αυτή την περίπτωση θεωρείται σε ισχύ μέχρι τη δήλωση της λύσης της. Άρα, εάν η μίσθωση παρατείνεται και δεν μεταβάλλεται το μίσθωμα, δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια.

Τροποποιητική δήλωση ανανέωσης μισθωτηρίου

Καλό θα ήταν για λόγους τάξης να πραγματοποιήσεις τη σχετική τροποποιητική δήλωση ανανέωσης της μίσθωσης, αν και είναι προεραιτική.

Ώστε να το κάνεις αυτό στη τροποποιητική δήλωση στα “Στοιχεία Μίσθωσης” κάνεις κλικ στην επιλογή “Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης”. Πρόκειται να σου ζητηθεί να συμπληρώσεις τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής δήλωσης, την ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης και τη ΔΟΥ του αρχικού μισθωτηρίου. Έπειτα, μεταβάλλεις τη διάρκεια της μίσθωσης (πεδίο “Έως”), ανάλογα με την συμφωνηθείσα παράταση μίσθωσης.

Δήλωση λύσης μισθωτηρίου

Η δήλωση της λύσης μιας υπάρχουσας μίσθωσης είναι υποχρεωτική. Χωρίς τη λύση του μισθωτηρίου, οι φορολογικές αρχές ενδέχεται να θεωρούν ότι η μίσθωση παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, σε περίπτωση προσφυγής στο δικαστήριο, εάν υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει λήξει, θα θεωρηθεί ότι το μισθωτήριο δεν βρίσκεται σε ισχύ. Οπότε, είτε είσαι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής είναι σημαντικό να είσαι ενήμερος αναφορικά με τη διαφορετική αντιμετώπιση της μη-λύσης του μισθωτηρίου από τις φορολογικές και δικαστικές αρχές.

Για να πραγματοποιήσεις λύση υπάρχουσας μίσθωσης θα πρέπει να υποβάλλεις δήλωση λύσης μισθωτηρίου. Στη σελίδα με τις υποβληθείσες δηλώσεις σου, αφού εντοπίσεις τη δήλωση μισθωτηρίου που θέλεις να τερματίσεις κάνε κλικ στην επιλογή “Λύση”.

Έπειτα, στα “Στοιχεία Μίσθωσης” στο πεδίο “Ημερομηνία λύσης” θα πρέπει να συμπληρώσεις την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης και να πατήσεις “Αποθήκευση” και μετά “Οριστικοποίηση”.

Πως μπορώ να εκτυπώσω την ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου στο Taxisnet;

Προκειμένου να εκτυπώσεις το μισθωτήριο ηλεκτρονικά θα πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα:

 1. Μπες στην ηλεκτρονική εφαρμογή Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
 2. Συνδέσου με τους προσωπικούς κωδικούς σου στο Taxisnet
 3. Διάλεξε την επιλογή για προβολή: “Όλες οι δηλώσεις” και έπειτα πάτησε “Επιλογή

Στο νέο παράθυρο μπορείς να δεις όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις μισθώσεων σου. Εντόπισε τη δήλωση που θέλεις να εκτυπώσεις και κάνε κλικ στο εικονίδιο του PDF. Έτσι, πρόκειται να αποθηκεύσεις το αρχείο-απόδειξη της δήλωσης και έπειτα έχεις τη δυνατότητα να το εκτυπώσεις.

Σημειώνεται ότι εάν απλά θέλεις να δεις τη δήλωση του μισθωτηρίου σου μέσω της πλατφόρμας θα πρέπει να κάνεις κλικ στο εικονίδιο του φακού.

Αποδοχή της δήλωσης μισθωτηρίου από τον μισθωτή

Αφού υποβάλλεις τη δήλωση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο Taxisnet είναι σειρά του μισθωτή να αποδεχθεί ή όχι τη δήλωση. Εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet στην ίδια πλατφόρμα.

Στη σελίδα “Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας” μπορεί ο μισθωτής να δει την υποβληθείσα δήλωση μισθωτηρίου και αντίστοιχα να επιλέξει “Αποδοχή” ή “Μη αποδοχή”.

Ποιες είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης του μισθωτηρίου στο Taxisnet;

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής της δήλωσης μισθωτηρίου στο Taxisnet προβλέπονται κυρώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο 100€.

Το πρόστιμο των 100€ επιβάλλεται ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης δήλωσης του μισθωτηρίου και από το ποσό του μισθώματος. Δηλαδή, είτε καθυστερήσεις μια ημέρα από το χρονικό περιθώριο της δήλωσης, είτε ένα χρόνο πρόκειται να επιβαρυνθείς με το ίδιο ποσό (100€). Αντίστοιχα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, είτε το μηνιαίο μίσθωμα αντιστοιχεί σε 200€ είτε σε 10.000€, το πρόστιμο παραμένει 100€.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, καθώς υποβάλλεται μόνο μια ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου, επιβάλλεται πρόστιμο 100€ που επιμερίζεται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες.

Διευκρινίζουμε ότι δεν επιβαρύνονται με πρόστιμο οι ιδιοκτήτες που δεν κατάφεραν να υποβάλλουν τη δήλωση μισθωτηρίου λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας. Σε αυτή τη περίπτωση οφείλεις να επικοινωνήσεις με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων της ΓΔΗΛΕΔ.

Τι κάνω εάν διαπιστώσω λάθος στη δήλωση μισθωτηρίου;

Σε περίπτωση που υποβάλλεις τη δήλωση είτε εκπρόθεσμα είτε εμπρόθεσμα και διαπιστώσεις κάποιο λάθος οφείλεις να το προσδιορίσεις.

Έτσι πρέπει να κάνεις νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στο πλαίσιο “Σημειώσεις” να προσδιορίσεις τα λάθη της αρχικής δήλωσης. Επίσης, θα πρέπει να αναγράψεις τον αριθμό που έλαβε η αρχική καταχώρηση.

Έπειτα οφείλεις να υποβάλλεις δήλωση λύσης της αρχικής σου δήλωσης. Στο πεδίο “Ημερομηνία λύσης” θα πρέπει να εισάγεις την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης που έχει συμπληρωθεί στη λάθος δήλωση.

Συμπέρασμα: Δήλωση Μισθωτηρίου Συμβολαίου στο Taxisnet

Εάν είσαι ιδιοκτήτης και πρόκειται να μισθώσεις το σπίτι σου, ίσως υπάρχουν κάποια στάδια της ενοικίασης που μπορεί να σε μπερδεύουν. Εδώ μπορείς να βρεις έναν ολοκληρωμένο οδηγό για το πως να νοικιάσεις το σπίτι σου.

Αναφορικά με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και την ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου, αυτές είναι μερικές συνοπτικές συμβουλές:

 1. Υπέγραψε το ιδιωτικό συμφωνητικό, ώστε να είσαι νομικά καλυμμένος και να ορίσεις τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.
 2. Αφού λάβεις την πρώτη πληρωμή ενοικίου και τυπικά και την εγγύηση, μπορείς να προχωρήσεις στην ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου.
 3. Έχε στο μυαλό σου το χρονικό περιθώριο υποβολής της δήλωσης από πλευράς σου για να αποφύγεις την επιβολή προστίμου.
 4. Ακολούθησε τα αναλυτικά βήματα που περιγράψαμε παραπάνω ώστε να υποβάλεις τη δήλωση σου (αρχική / τροποποιητική / λυση).
 5. Ενημέρωσε τον ενοικιαστή προκειμένου να προχωρήσει στην αποδοχή της δήλωσης.
 6. Δες πως μπορείς να αποθηκεύσεις και να εκτυπώσεις τη δήλωση, καθώς και σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται το εν λόγω έγγραφο.

Έπειτα είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις τη μίσθωση του ακινήτου σου, ενώ είσαι καλυμμένος νομικά και φορολογικά! Συμπληρωματικά μπορείς να συμβουλευτείς και τις οδηγίες της ΑΑΔΕ ή της ΠΟΜΙΔΑ αναφορικά με τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Επίσης χρήσιμο αρχείο είναι οι συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου που παρέχει η ΑΑΔΕ.